پلن پایه

290 هزار / ماهانه

قیمت ماهانه، اکنون 290 هزار تومان و سپس 100 هزار تومان در ماه

پلن پیشرفته

490 هزار / ماهانه

قیمت ماهانه، اکنون 490 هزار تومان و سپس 200 هزار تومان در ماه

پلن حرفه ای

1490 هزار / ماهانه

قیمت ماهانه، اکنون 1490 هزار تومان و سپس 900 هزار تومان در ماه