4.50(4)

تلفظ انگلیسی برای مبتدیان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

به روز شد مرداد 26, 1402

درباره دوره

آموزش تلفظ درست حروف زبان انگلیسی

A a
حرف a صداهای مختلفی دارد مثل (آ ) ، (اُ ) ، (اَ ) و غیره که براساس حروف همجوار یا موجود در آن کلمه تعیین می گردد . مثلاً اگر ( a) قبلاً از ( r ) ، (th ) ، (ph ) ، (L ) ، (ss) بیاید معمولاً صدای (آ ) می‌دهد مثل:

Car park father pass
Path star craft
After far telegraph
Calm bar photograph
Grass bath class

نکته هرگاه بعد از (a ) حرف (L) و بعد از آن یکی از حروف (m ) ، ( v) و یا (f ) باشد ، نه تنها ( a ) صدای (آ ) می‌دهد بلکه (L ) نیز تلفظ نمی‌شود، مثال:

Palm , half , halves

اگر (a ) قبل از حروف( w) یا (L ) قرار بود معمولاً صدای ( اُ ) می‌دهد مثل:

Low , saw , jaw , small , chalk , also , all 

اگر بعد از ( a ) یکی از حروف ( I ) یا (y ) بیاید ، ( a ) صدای خودش یعنی (اِی ) را می‌دهد مثل:

Say , way ,jaw , small , chalk , also , all

اگر بعد از ( a ) یکی از حروف (I ) یا ( y) بیابید ، ( a ) صدای خودش یعنی ( اِ ی ) را می‌دهد، مثل:

Say , way , hair , air , chair ,

در کلماتی که دارای حرف ( a ) باشد و حرف آخر کلمه هم ( e) باشد ، (a ) صدای خودش یعنی ( اِی ) را می‌دهد، مثال:

Take , table , face , shake , blade , save

همچنین در کلماتی که دارای ترکیب tion و یا tive باشند ، حرف ( a ) صدای خودش را می‌دهد، مثل:

Native , nation , dilation , realization , station , relation

در کلماتی که نیز که به y ختم شده اند اگر یک حرف ما قبل آخر ( a ) باشد باز صدای خودش را مثل:

Lady , baby ,

بطور کلی در غیر از این موارد بالا ، ( a ) معولاً صدای ( اَ ) می‌دهد:

Bad , mat , sad ,cat

نکته:
باید دانست که که در برخی از کلمات که حرف اول آنها ( a ) می باشد و بعد از آن یک حرف بی صدا مثل (b ) یا (g ) قرار دارد و بعد از آنها مجدداً یک حرف صدا دار مثل (o ) ، (a ) و غیره بیاید ، (a ) اول کلمه بصورتی ( آ و اِ ) ضعیف ادا می‌شود، مثل:

Again , about , ago , adore

───────────────
B , b
حرف (b ) در اکثر کلمات صدای ( ب ) فارسی دارد . اما معمولاً در موارد زیر تلفظ نمی‌شود :
– اگر بعد (m ) بیاید ، مثال:

plumb numb , thumb , dumb , climb , lamb , comb

– اگر قبل از حرف (t ) قرار گیرد مثال:

doubt , debt

───────────────
C , c
حرف ( c ) بنا بر حروفی که با آنها ترکیب می‌شود می تواند صداهای ( س ) ، ( ک ) و یا ( ش ) داشته باشد .
هرگاه ( ) قبل از یکی از حروف ( i) ، (e ) ، (y ) ، بیاید معمولاً صدای (س ) می‌دهد، مثال:

City , face , race , bicycle , cell , cinema , ceiling ,

اگر (c ) یکی از ترکیبات ( ea ) ، (ie ) ، (ia ) ، و یا (io ) بیاید ، (c ) صدای (ش) می‌دهد، مثال:

Delicious , social , ocean, ancient vivacious , precious

حرف (c ) معمولاً در غیر این موارد بالا صدای ( ک ) دارد ، مثال:

Music , scientific , craft , cloth , tract 

نکته :
معمولاً (c ) در آخر کلمات انگلیسی صدای ( ک ) می‌دهد .
حرف (c ) غالباً بعد از حرف (s ) تلفظ نمی‌شود، مثال:

scissors , scenery

ترکیب ( ch) اصولاً صدای ( چ ) می‌دهد، مثال:

Church , china , chips

اما اگر کلمه مزبور از زبان یونانی باشد ، (ch ) صدای ( ک) می‌دهد، مثال:

Scheme , chorus , echo

و اگر کلمه مورد نظر از زبان فرانسه باشد ، (ch ) صدای ( ش ) دارد مثال:

Machine , chevalier

در برخی از کلمات مثل archduke , archbishop صدای ( چ ) می‌دهد .

گاهی نیز اصلاً تلفظ نمی‌شود، مثال:

Yacht , schism 

ترکیب (ck ) صدای ( ک) می‌دهد، مثال:

Rock , pack , packet

───────────────
D , d
(d ) صدای ( د ) می‌دهد، مثال:

Mad , doctor , admit , dog

اگر بعد از (d ) ترکیب (ge ) بیاید (d ) تلفظ نمی‌شود، مثال:

Gadget , judge , knowledge , bridge , edge , pledge , lodge ,

اگر (-ed ) بعد از حروف بیصدا بیاید معمولاً صدای (ت) می‌دهد مثال:

Stopped , washed , brushed , worked , watched , stuffed

نکته:
(d ) بعد از حرف (t ) صدای خودش یعنی ( د) را می‌دهد، مثال:

Acted , celebrated , hated

(d ) گاه در ترکیب (die ) صدای ( ج ) می‌دهد، مانند

Soldier

(d ) در کلمات زیر به تلفظ در نمی آید :

Wednesday , handkerchief , handsome

───────────────

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

بیش از 11000 عبارت و اصطلاح و جملات مفید و کاربردی در
كتاب الکترونیکی، عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی
برای تقویت دامنه لغت خودتون
برای یادگیری جمله سازی
برای یادگیری عبارتها و اصطلاح های انگلیسی و
برای اولین بار در دنیا؛ چنین کتابی ارایه شده
توضيحات بيشتر و دانلود نمونه رايگان:

 

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

E , e
در صورتی که در کلمه ای (e ) آخرین حرف باشد و دومین حرف ما قبل نیز (e ) صدای خودش یعنی (ایی ) را می‌دهد، مثل:

Severe , scheme

(e ) در آخر ضمایر و افعال کمکی صدای خودش را می‌دهد مثال:

Be , he , me , she ,

(e ) در آخر کلمات تلفظ نمی‌شود، مثال:

Take , change , blade , save , cake , blame

در غیر این صورت معمولاً صدای (اِ ) فارسی را دارد ، مثال:

Help , send , led , several ,

نکته (e ) قبل از ترکیب (-ry ) بیاید تلفظ نمی‌شود، مثال:

Every , delivery , surgery ,

(e ) در موارد نادری هم صدای ( آ ) می‌دهد، مثال:

Scarf , fan , after , soft

(f ) در حرف اضافة (of ) صدای ( و ) می‌دهد .
───────────────
G ,g
حرف (g ) دارای صداهای ( ج) ( گ) می تواند باشد .
اگر ( g ) قبل از حروف (u ) ، (o ) و (a ) بیاید صدای ( گ) می‌دهد، مثال:

Gum , gate , god

قبل از حروف (i ) یا (e ) گاه صدای ( ج ) و گاه صدای ( گ) می‌دهد مانند:

Get , gem , general , ginger

بدین صورت که اگر ( g) قبل از یکی از ترکیبات (-in ) ، (-em ) ، (-en ) ، (-er ) بیاید صدای ( ج) می‌دهد، مثل:

Gin , gentle , Germen , germ

معمولاً اگر (g ) قبل از (y ) بیاید صدای (ج ) می‌دهد مثال:

Biology , Egypt , gypsy , radiology

نکته:
(g ) قبل از حروف (n ) یا (m) و یا در ترکیب (dge ) تلفظ نمی‌شود، مثال:

Resign , gnome , bridge , sign , gnat , diaphragm , judge

(g ) در ترکیبات (gh ) یا (ght ) تلفظ نمی‌شود مثال:

Straight , might , right , night , sigh , high , sight , drought , bough ,

( g) معمولاً در آخر کلمات صدای ( گ) می‌دهد، مثال:

Pig , rug big

قبل از یکی از ترکیبات (ia ) ، (ao ) ، (eo) صدای ( ج) می‌دهد مثال:

Giant , gaol , geology ,

(g ) در کلماتی که به (-ing ) ، (-ang ) ، (-ong ) ، (-ung ) بصورت ( گ ) خیلی ضعیف تلفظ می‌شود، مثال:

Sing , playing , song , sung , eating , sang 

(gh ) گاه صدای ( گ) دارد، مثال:

ghost

(gh ) گاه صدای ( ف ) دارد، مثال:

enough

───────────────
H , h
(h ) صدای ( هـ ) و ( ح) فارسی دارد ، مثال:

hit , head , horn ,

(h) در برخی از کلمات قبل از برخی حروف صدار دار تلفظ نمی‌شود، مثال:

Hour , honest , heir , rhyme

(h ) همواره در آخر کلمه به تلفظ در نمی آید، مثال:

Oh , sigh , Sarah , messiah

(h ) بعد از (r) تلفظ نمی‌شود، مثال:

Rhetoric , rhubarb , rhyme

نکته:
در صورتی که با برخی کلمات ترکیب شود صدای متفاوتی می‌دهد، مثال:

ق ، غ gh

ف ph

ژ zh

خ kh

چ ch

ش sh

شبیه (ث ) یا ( ذ) عربی th

───────────────
I , i
حرف (i ) معمولاً دارای صدای ( آی ) و ( ایی ) می باشد .
این حرف که در موارد زیر صدای خودش یعنی ( آی ) را می‌دهد :
در کلماتی که به ترکیب (-nd ) ختم شده اند مثال:

Grind , bind , find , behind , blind

در کلماتی که به ترکیب (-ld ) ختم شده اند ، مثال:

Wild , mild , child

در کلماتی که به (gh ) یا (ght ) ختم شده اند ، مانند

Sigh , hight , bright 

در کلماتی که دارای حرف (i ) باشند و حرف آخر آن کلمات (e ) باشند ، مثال:

Fine , time , ride , bite , knife 

در صورتی که بعد از (i ) حرف (r ) بیاید ، (i ) صدای معادل ( اِ ) می‌دهد، مثال:

Bird , Birmingham

در غیر موارد بالا صدای (ایی ) کوتاه می‌دهد، مثال:

fit , sit lid , hit , bit

───────────────
J , j
(j ) صدای ( ج ) فارسی دارد ، مثال:

Judge , job

───────────────
K , k
(K ) صدای ( ک ) می‌دهد، مثال:

Key , kill , kite , kitten

(k ) معمولاً در اول کلمه و قبل از حرف (n ) تلفظ نمی‌شود، مثال:

Knee , knowledge , know , knock , knife

نکته:
(kh ) برای نشان دادن صدای ( خ ) در کلمات غیر انگلیسی بکار می رود مثال:

Khomeini , khaki , kakh , khosrow

که البته این ترکیب در انگلیسی معمولاً (ک ) تلفظ می‌شود .
───────────────
L , l
( L) صدای ( ل ) فارسی را دارد، مثال:

Lip , bleed , lead , help

(L) قبل از حروف (f ) ، (m ) ، (k ) ، ( d) تلفظ نمی‌شود، مثال:

Half , palm , talk , could , calf , folk , yolk , calm ,

───────────────
M , m
(m ) صدای ( م ) فارسی را دارد ، مثال:

Morning , moon , some , him ,

───────────────
N , n
( n) صدای (ن ) می‌دهد مثال:

Noon , sun , can , end

(n ) بهمراه ( m) تلفظ نمی‌شود مانند:

Damn , column , solemn , autumn

نکته :
اما اگر بعد آز (-mn ) حرف صدا داری بیاید ، ( n) تلفظ نمی‌شود، مثال:

Damnable , solemnity

ترکیب (-ng ) صدای (ن ) تو دماغی دارد ، مثال:

Thing , sing , playing

───────────────
O , o
صدای ( اُ ) فارسی را می‌دهد، مثال:

Morning , moon , foe , no , rose ,

گاه صدایی بین ( آ ) و ( اُ ) را می‌دهد ، مثال:

Hot , not , trot

نکته :
در کلمه of صدای ( آ) می‌دهد
اگر (o ) در آخر کلمه بعد از ترکیب (ry ) بیاید تلفظ نمی‌شود، مثال:

Satisfactory , history , factory , explanatory

───────────────
P , p
حرف ( p) مثل (پ ) فارسی تلفظ می‌شود، مثال:

Put , poor , part , apple , up , pen

اگر (p ) بهمراه یکی از حروف (t ) ، (s ) یا ( n) در ابتدای کلمه ای بیاید ، به تلفظ در نمی‌آید ، مثال:

Psychology , psalm , pneumonia

همچنین اگر این حرف بین (m ) و ( t) بیاید تلفظ نمی‌شود، مثال:

Empty , resumption , temptation

نکته:
در برخی از کلمات تلفظ نمی‌شود، مثال:

Cupboard , raspberry , refit 

در آخر برخی از کلمات ضعیف تلفظ نمی‌شود، مثال:

Lump , dump

ترکیب ( ph) معمولاً صدای ( ف ) می‌دهد اما گاه صدای (و ) نیز می‌دهد، مثال:

Nephew , Stephen 

(ph ) ترکیب قبل از (th ) تلفظ نمی‌شود، مثال:

Phthisis 

در صورتی که ( p) در یک هجا (h ) و در هجای دیگر یک کلمه باشد و هر یک صدای جداگانه خود را خواهد داشت ، مثال:

Hap , hazard

───────────────
Q , q
(q ) صدای (کو ) فارسی را دارد، مثال:

Quite , quarrel , question

نکته بعد از (q ) معمولاً ( ) می‌آید:

Unique , quotation

در صورتی که (que ) در آخر کلمه بیاید صدای (ک ) می‌دهد، مثال:

Coequal, unique

───────────────
R , r
حرف (r ) صدای ( ر) فارسی را می‌دهد، مثال:

Red , dear , car , ready

این حرف در انگلیسی برتانیایی در صورتی که در آخر کلمه بیاید و یا بدنبال آن حرف بیصدا باشد ، تلفظ نمی‌شود، مثال:

Bear , star ,cahier , park , art

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

بیش از 11000 عبارت و اصطلاح و جملات مفید و کاربردی در
كتاب الکترونیکی، عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی
برای تقویت دامنه لغت خودتون
برای یادگیری جمله سازی
برای یادگیری عبارتها و اصطلاح های انگلیسی و
برای اولین بار در دنیا؛ چنین کتابی ارایه شده
توضيحات بيشتر و دانلود نمونه رايگان:
https://goo.gl/0hjvdg

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

───────────────
S , s
(s ) مانند ( س) فارسی تلفظ می گردد مثال:

Risk , task , sit sixteen

این حرف در آخر بعضی کلمات که به (k ) (p ) و ( f) ، ( t) ختم شده اند صدای (س ) می‌دهد مثال:

Lamps , proofs , parks , risks

در آخر ضمایر و افعال کمکی همواره صدای (ز ) می‌دهد، مثال:

Was , his , does 

بین دو حرف صدا دار صدای (ز ) می‌دهد، مثال:

Fuse, these, rise , wise

ترکیب (sure ) یا (sua ) ، ( sion) صدای ( ژ ) می‌دهد مثال:

Usual , measure , treasure , television , intrusion

ولی اگر قبل از (s ) حرف بی صدا بیاید ، صدای ( ش ) می‌دهد .
نکته:
(s ) معمولاً در اول کلمه همیشه صدای (س ) می‌دهد، مثال:

Sit , sack , seal , sour

(s ) در برخی از کلمات تلفظ نمی‌شود، مثال:

Aisle , isle , island

در کلماتی که شکل اسمی و فعلی آن یکسان است، (s ) در شکل فعلی ( س ) و در شکل اسمی ( ز ) می‌دهد مثال:

close ___ s close ___z

(s ) قبل از ( y) صدای ( ز ) می‌دهد مثال:

Rosy , noisy , busy , easy

ترکیب (su ) همواره صدای ( ش ) می‌دهد مثال:

Sure , sugar , insurance 

ترکیب (sh ) صدای ( ش ) می‌دهد مثال:

push , shall , she , shrine

───────────────
T , t
مانند ( ت) فارسی تلفظ می‌شود، مثال:

Root , table , mat

ترکیب (t ) با(io )، ( ie) و یا (ia ) صدای ( ش ) می‌دهد

Patient , partial , nation , function , essential 

اگر بعد از (t ) یکی از حروف (u ) و ( i) یا (e ) بیاید صدای ( چ) می‌دهد، مثال:

Question , nature, picture , mutual

در غیر این موارد (t ) صدای ( ت ) فارسی را می‌دهد، مثال:

Test , too , beat , fifteen

نکته:
(t ) در برخی از کلمات تلفظ نمی‌شود بویژه اگر (t ) در ترکیبهایی نظیر ( tle) ، ( oft) ، ( st) باشد مثال:

Fasten , rustle , Christmas , hasten , often

ترکیب (th ) صدای شبیه ( ث ) دارد مثال:

Three , with , path

───────────────
U , u
در کلماتی که به (u ) ختم می شوند معمولاً صدای خودش یعنی (یو ) را می‌دهد مثال: use , fuse
(u ) در ترکیب (que ) یا (gue ) تلفظ نمی‌شود مثال:

Dialogue , antique

در غیر این موارد صدایی بین (آ ) و( اَ ) می‌دهد مثال:

Cut , but , cult ,

───────────────
V , v
این حرف صدای (و) فارسی را می‌دهد بدین صورت که با قرار دادن دندانهای بالا روی لب پایین تولید می‌شود، مثال:

Very, revolt , valid , solve

───────────────
W , w
این حرف صدای (و ) فارسی را می‌دهد، اما با غنچه کردن لب(حالت بوسه) تولید می‌شود، مثال:

Windows , will , well , way

نکته: در کلماتی که با ترکیب (wr ) شروع می شوند ، ( w) تلفظ نمی‌شود، مثال:

Write , wrist , wrap , wring , wrong , wretch , wreck

───────────────
X , x
این حرف دارای صدای ( ز ) ، (کس ) ( کش ) یا ( گز ) می‌دهد .
اگر (x ) در ابتدای کلمه بیاید معمولاً صدای ( ز ) می‌دهد، مثال:

Xylophone , xylosection

اگر در آخر کلمه بیاید صدای (کس ) می‌دهد مثال:

Express , exercise 

-معمولا” اگر (x) بین دو حرف صدا دار باشد صدای (گز ) می‌دهد، مثال:

Exam , example ,

───────────────
Y ,y
(y ) صدای ( یه ) ( آی ) یا ( ئی ) کوتاه می‌دهد، مثال:

Yet , yes , my , shy , party , lady

───────────────
Z , z
صدای (ز) فارسی می‌دهد, مانند:

نمایش بیشتر

چه چیزی یاد خواهید گرفت؟

  • نکته:
  • باید دانست که که در برخی از کلمات که حرف اول آنها ( a ) می باشد و بعد از آن یک حرف بی صدا مثل (b ) یا (g ) قرار دارد و بعد از آنها مجدداً یک حرف صدا دار مثل (o ) ، (a ) و غیره بیاید ، (a ) اول کلمه بصورتی ( آ و اِ ) ضعیف ادا می‌شود، مثل:
  • Again , about , ago , adore

محتوای دوره

اولین گام
نکته: باید دانست که که در برخی از کلمات که حرف اول آنها ( a ) می باشد و بعد از آن یک حرف بی صدا مثل (b ) یا (g ) قرار دارد و بعد از آنها مجدداً یک حرف صدا دار مثل (o ) ، (a ) و غیره بیاید ، (a ) اول کلمه بصورتی ( آ و اِ ) ضعیف ادا می‌شود، مثل: Again , about , ago , adore

نکات یادگیری بریتانیایی
نکته: باید دانست که که در برخی از کلمات که حرف اول آنها ( a ) می باشد و بعد از آن یک حرف بی صدا مثل (b ) یا (g ) قرار دارد و بعد از آنها مجدداً یک حرف صدا دار مثل (o ) ، (a ) و غیره بیاید ، (a ) اول کلمه بصورتی ( آ و اِ ) ضعیف ادا می‌شود، مثل: Again , about , ago , adore

تلفظ های عمومی
نکته: باید دانست که که در برخی از کلمات که حرف اول آنها ( a ) می باشد و بعد از آن یک حرف بی صدا مثل (b ) یا (g ) قرار دارد و بعد از آنها مجدداً یک حرف صدا دار مثل (o ) ، (a ) و غیره بیاید ، (a ) اول کلمه بصورتی ( آ و اِ ) ضعیف ادا می‌شود، مثل: Again , about , ago , adore

دوره توسط

رتبه بندی و نظرات دانشجویان

4.5
جمع 4 امتیاز
5
2 رتبه بندی
4
2 رتبه بندی
3
0 رتبه بندی
2
0 رتبه بندی
1
0 رتبه بندی
3 سال قبل
Hello
3 سال قبل
good course
3 سال قبل
Nice work on your wordpress theme. I am completely blown away. Wordpress theme is great. I didn't even need training. Really good. The very best. I can't say enough about wordpress theme.
3 سال قبل
I would be lost without education theme. You won't regret it. It's exactly what I've been looking for. Here are a couple of examples of what you can get from Testimonial Generator. Education has completely surpassed our expectations.